2017 (textbooks, manuals, lectures)

Textbooks Baranova I.I., Kovalenko S.M., Semeniv D.V., et al. Medical and Pharmaceutical Commodity Science. Kharkiv: NUPh, 2017. 320 p. Bashura O.H. Tykhonov  O.I.,Possikhin  V.V., et al. Technology of cosmetics. Kharkiv: NUPh, 2017. 552 p. Levitin Ye.Ya. [Bryzytska A.M., Kliuieva R.H.]. Read more

2013 (textbooks, manuals, lectures)

Pharmaceutical chemistry. Lectures for english-speaking students: the study guide for students of higher schools / V. A. Georgiyants [et al.] ; ed. by: V. A. Georgiyants, P. O. Bezugly ; NUPh. – Kharkiv : NPhaU : Original, 2013. – 528 Read more

2012 (textbooks, manuals, lectures)

Fundamentals of clinical medicine : Symptoms and syndromes in the pharmacy practice : manual for students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical faculties of medical higher school of the IV-th accreditation level / I. A. Zupanets, S. B. Popov, Yu. Read more

2006 (textbooks, manuals, lectures)

Pathological physiology :the textbook for the students of higher pharmaceutical educational institutions and pharmaceutical faculties of higher medical educational institutions III-IV levels of accreditation / S. I. Kryzhna, N. M. Kononenko, I. Yu. Tishchenko, T. I. Tyupka,I.I. Shevtsov / ed. by Read more

2007 (textbooks, manuals, lectures)

Grigorjewa, M. W. Deutsch fur Pharmaziefacher / M. W. Grigorjewa, W. I. Sharenkow, L. M. Protassenko. – Charkiv : NPhaU Verlag “Zoloti storinky”, 2007. – 488 S. Information Technology in Pharmacy : textbook for foreign students of medical and pharmaceutical universities / M. N. Nessonova, Read more

2008 (textbooks, manuals, lectures)

Botany in figures (Anatomy and morphology of organs) : text-book / T. N. Gontovaya, V. P. Rudenko, Y. S. Kichimasova, A. G. Serbin. – Kharkiv : NPhaU, 2008. – Part 1. – 51 p. Botany in figures (Anatomy and morphology of Read more

2009 (textbooks, manuals, lectures)

Levitin, Ye. Ya. General and inorganic chemistry : the textbook for students of higher schools / Ye. Ya. Levitin,I. A. Vedernikova. – Kharkiv : Publishing House of NUPh : Golden Pages, 2009. – 360 p. Bondar V. S. Toxicological chemistry : Schemes and tables Read more

2010 (textbooks, manuals, lectures)

Manual to practical classes in first medical aid : textbook / B. B. Samura, I. V. Kireyev, B. A. Samura, V. F. Chernykh, L. M. Chernovaty, M. R. Plotkin. – Kharkiv : NUPh, 2010. – 180 p. Analitical chemistry. Part II. Read more

2011 (textbooks, manuals, lectures)

Svetlichnaya, Ye. I. Latin for Pharmacy Students : textbook for students of higher schools / Ye. I. Svetlichnaya, І. A. Tolok, Ye. A. Volobuyeva. — Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011. — 248 p. The textbook contains information of pharmaceutical terminology, Read more