Teaching publications

2006 (textbooks, manuals, lectures)

Pathological physiology :the textbook for the students of higher pharmaceutical educational institutions and pharmaceutical faculties of higher medical educational institutions III-IV levels of accreditation / S. I. Kryzhna, N. M. Kononenko, I. Yu. Tishchenko, T. I. Tyupka,I.I. Shevtsov / ed. by A. I. Bereznyakova. – Kharkiv : NPhaU, 2006. – 416 p. Svetlichnaya, Y. I. Latin for … Continue reading 2006 (textbooks, manuals, lectures)

2007 (textbooks, manuals, lectures)

Grigorjewa, M. W. Deutsch fur Pharmaziefacher / M. W. Grigorjewa, W. I. Sharenkow, L. M. Protassenko. – Charkiv : NPhaU Verlag “Zoloti storinky”, 2007. – 488 S. Information Technology in Pharmacy : textbook for foreign students of medical and pharmaceutical universities / M. N. Nessonova, Yu. M. Penkin, A. A. Ryzhov, S. V. Velma. – Kharkiv; Zaporozhye : ZSMU, 2007. … Continue reading 2007 (textbooks, manuals, lectures)

2011 (textbooks, manuals, lectures)

Svetlichnaya, Ye. I. Latin for Pharmacy Students : textbook for students of higher schools / Ye. I. Svetlichnaya, І. A. Tolok, Ye. A. Volobuyeva. — Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011. — 248 p. The textbook contains information of pharmaceutical terminology, nomenclature of medicines, chemical, botanical, pharmacognosical nomenclatures, nomenclature of medicinal forms. Latin grammar presented is … Continue reading 2011 (textbooks, manuals, lectures)