Journal «News of Pharmacy» №4 (76) 2013 year

ЗМІСТ
CONTENTS 
СОДЕРЖАНИЕ

ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ САЛА ДМИТРА ПАВЛОВИЧА. СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ.
В.І.Чуєшов, Л.С.Стрельников

СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

SYNTHESIS AND THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-d]PYRIMIDINE-2,4-DIONE- 1-ACETIC ACID AMIDES
O.V.Tkachenko, S.V.Vlasov, S.M.Kovalenko, I.O.Zhuravel’, V.P.Chernykh
Cинтез та антимікробна активність амідів 3,4-дигідротієно[2,3-d]піримідин-2,4-діон-1-оцтової кислоти О.В.Ткаченко, С.В.Власов, С.М.Коваленко, І.О.Журавель, В.П.Черних
Cинтез и антимикробная активность амидов 3,4-дигидротиено[2,3-d]пиримидин-2,4-дион-1-уксусной кислоты Е.В.Ткаченко, С.В.Власов, С.Н.Коваленко, И.А.Журавель, В.П.Черных

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF 2-(BENZOYLAMINO) (1-R-2-OXO-1,2-DYHYDRO-3Н-INDOLE-3-YLIDENE) ACETIC ACIDS ЕTHYL ESTERS
О.О.Аltukhov
Синтез і властивості етилових естерів 2-(бензоїламіно)(1-R-2-оксо-1,2-дигідро-3H-індол-3-іліден)оцтових кислот О.О.Алтухов
Синтез и свойства этиловых эфиров 2-(бензоиламино)(1-R-2-оксо-1,2-дигидро-3H-индол-3-илиден)уксусных кислот
А.А.Алтухов

THE REACTIVITY OF N-PHENYLANTHRANILIC ACIDS DERIVATIVES. XXIV. KINETICS OF THE ALKALINE HYDROLYSIS OF METHYL ESTERS OF 4,5-DYMETHOXY-N-PHENYLANTHRANILIC ACIDS IN THE BINARRY DIOXAN-WATER SOLVENT
S.G.Isaev, O.M.Sviechnikova, A.O.Devyatkina, T.V.Zhukova
Pеакційна здатність похідних N-фенілантранілових кислот. ХХІV. Кінетика реакції лужного гідролізу метилових естерів заміщених 4,5-диметокси-N-фенілантранілових кислот у бінарному розчиннику діоксан-вода
С.Г.Ісаєв, О.М.Свєчнікова, А.О.Девяткіна, Т.В.Жукова
Реакционная способность производных N-фенилантраниловых кислот. ХХІV. Кинетика реакции щелочного гидролиза метиловых эфиров замещенных 4,5-диметокси-N-фенилантраниловых кислот
С.Г.Исаев, Е.Н.Свечникова, А.А.Девяткина, Т.В.Жукова

DEVELOPMENT OF NEW CRITERIA TO IDENTIFICATION AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE COMPONENTS OF MULTICOMPONENT SYSTEMS BY CHROMATOGRAPHIC METHODS
О.О.Moiseev, V.А.Khanin, O.V.Dorovskoi, O.M.Kotenko
Розробка нових критеріїв до ідентифікації та кількісного визначення компонентів багатокомпонентних систем хроматографічними методами
О.О.Моїсеєв, В.А.Ханін, О.В.Доровськой, О.М.Котенко
Разработка новых критериев к идентификации и количественному определению компонентов многокомпонентных систем хроматографическими методами
А.А.Моисеев, В.А.Ханин, А.В.Доровской, А.М.Котенко

ELABORATION OF THE METHOD OF THE TERPENOID COMPOSITION DETERMINATION FOR ESSENTIAL OILS OF ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS OF “APISED” CAPSULES BY GAS CHROMATOGRAPHY
О.S.Shpychak, O.I.Tikhonov, V.A.Khanin
Розробка методики визначення терпеноїдного складу ефірних олій активних фармацевтичних інгредієнтів капсул «Апісед» методом газової хроматографії
О.С.Шпичак, О.І.Тихонов, В.А.Ханін
Разработка методики определения терпеноидного состава эфирных масел активных фармацевтических ингредиентов капсул «Аписед» методом газовой хроматографии
О.С.Шпичак, А.И.Тихонов, В.А.Ханин

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE METHODS FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF NITROFURAL BY UV SPECTROPHOTOMETRY
K.I.Proskurina
Розробка та валідація методик кількісного визначення нітрофуралу методом УФ-спектрофотометрії
К.І.Проскуріна
Разработка и валидация методик количественного определения нитрофурала методом УФ-спектрофотометрии
К.И.Проскурина

THE ANATOMICAL STUDY OF SORBUS AUCUPARIA AND SORBUS DOMESTICA LEAVES
O.V.Krіvoruchko, O.V.Gamulya
Анатомічне вивчення листя Sorbus aucuparia та Sorbus domestіca
О.В.Криворучко, О.В.Гамуля
Анатомическое изучение листьев Sorbus aucuparia и Sorbus domestіca
Е.В.Криворучко, О.В.Гамуля

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF THE DIRECTION FOR CREATION AND MANUFACTURE OF MEDICINES WITH BEE PRODUCTS IN UKRAINE
O.I.Tikhonov, O.G.Bashura, T.G.Yarnykh, S.O.Tikhonova, R.I.Skrypnik-Tikhonov
Проблема розвитку галузі створення та виробництва лікарських препаратів з продуктами бджільництва в Україні О.І.Тихонов, Т.Г.Ярних, О.Г.Башура, С.О.Тихонова, Р.І.Скрипник-Тихонов
Проблема развития области создания и производства лекарственных препаратов с продуктами пчеловодства в Украине
А.И.Тихонов, Т.Г.Ярных, А.Г.Башура, С.А.Тихонова, Р.И.Скрипник-Тихонов

SUBSTANTIATION OF THE pH RANGE FOR STABILITY OF TIMOLOL MALEATE AND TAURINE IN THE AQUEOUS SOLUTION
O.M.Yakubchuk, O.G.Fetisova, L.M.Andryukova, S.M.Kovalenko
Обґрунтування області pН для стабільності лікарських речовин тимололу малеату і таурину у водному розчині О.М.Якубчук, О.Г.Фетісова, Л.М.Андрюкова, С.М.Коваленко
Обоснование области pН для стабильности лекарственных веществ тимолола малеата и таурина в водном растворе
А.М.Якубчук, Е.Г.Фетисова, Л.Н.Андрюкова, С.Н.Коваленко

THE STUDY OF MICROBIOLOGICAL PURITY OF “LORAVIT” ANTI-ALLERGIC SUPPOSITORIES
I.V.Biloshitska, O.I.Тikhonov
Вивчення мікробіологічної чистоти протиалергійних супозиторіїв «Лоравіт»
І.В.Білошицька, О.І.Тихонов
Изучение микробиологической чистоты противоаллергических суппозиториев «Лоравит»
И.В.Белошицкая, А.И.Тихонов

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
Т.Г.Ярних, О.А.Рухмакова
Methodological aspects of development medicines for children
T.G.Yarnykh, O.A.Rukhmakova
Методологические аспекты создания детских лекарственных препаратов
Т.Г.Ярных, О.А.Рухмакова

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ

PHARMACOECONOMIC ESTIMATION OF THE STANDARD TREATMENT REGIMENS OF PATIENTS WITH THE STOMACH AND RECTAL CANCER
A.S.Nemchenko, M.V.Podgaina, S.O.Zharkova
Фармакоекономічна оцінка стандартних схем лікування хворих на рак шлунка та рак прямої кишки
А.С.Немченко, М.В.Подгайна, С.О.Жаркова
Фармакоэкономическая оценка стандартных схем терапии больных раком желудка и раком прямой кишки А.С.Немченко, М.В.Подгайная, С.А.Жаркова

FORENSIC AND PHARMACEUTICAL INVESTIGATION OF DRUG RELATED SITUATION IN TAJIKISTAN: FACTORS, SCALES AND TENDENCIES
S.M.Musoev
Судово-фармацевтичне дослідження наркоситуації в Таджикистані: чинники, масштаби і тенденції
С.М.Мусоєв
Судебно-фармацевтическое исследование наркоситуации в Таджикистане: факторы, масштабы и тенденции С.М.Мусоев

SOME FEATURES OF THE OFFENSES CLASSIFICATION PERPETRATED IN THE PHARMACEUTICAL SECTOR OF UKRAINE O.G.Alekseev
Окремі ознаки класифікації правопорушень, що скоюються у фармацевтичній сфері України
О.Г.Алексєєв
Отдельные признаки классификации правонарушений, совершаемых в фармацевтической сфере Украины А.Г.Алексеев

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

PHARMACOLOGICAL RESEARCH OF INTERACTION AND THE TOTAL EFFICIENCY OF HERBAL COMPONENTS OF “POLYHERBAGASTRIN” AND “HEPATROPIN” GRANULES
L.V.Iakovleva, S.V.Spiridonov, L.V.Gladkova, O.V.Gerush
Фармакологічне дослідження взаємодії і сумарної ефективності рослинних компонентів гранул «Полігербагастрин» та «Гепатропін»
Л.В.Яковлева, С.В.Спиридонов, Л.В.Гладкова, О.В.Геруш
Фармакологическое исследование взаимодействия и суммарной эффективности растительных компонентов гранул
«Полигербагастрин» и «Гепатропин»
Л.В.Яковлева, С.В.Спиридонов, Л.В.Гладкова, О.В.Геруш

ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ НА ПРОЗАПАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ МОНОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ У ЖІНОК З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ У МЕНОПАУЗІ
Л.В.Глушко, А.Х.Насраллах, С.В.Федоров
The effect of quercetin on the proinflammatory activity of peripheral blood monocytes in women with the metabolic syndrome in menopause 
L.V.Glushko, A.H.Nasrallah, S.V.Fedorov
Влияние кверцетина на провоспалительную активность моноцитов периферической крови у женщин с метаболическим синдромом в менопаузе
Л.В.Глушко, А.Х.Насраллах, С.В.Федоров