Journal «News of Pharmacy» №4 (84) 2015 year

ЗМІСТ / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

СИНТЕЗ ТА АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

THE CHROMATOGRAPHIC STUDY OF THE EXTRACTS OF GLIBENCLAMIDE, GLICLAZIDE AND GLIMEPIRIDE OBTAINED FROM BIOLOGICAL OBJECTS
T.V.Kucher, S.I.Merzlikin
Хроматографічне дослідження вилучень глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду з біологічних об’єктів
Т.В.Кучер, С.І.Мерзлікін
Хроматографическое исследование извлечений глибенкламида, гликлазида и глимепирида из биологических объектов
Т.В.Кучер, С.И.Мерзликин

THE COMPARATIVE CHEMICAL STUDY OF THE FATTY ACID COMPOSITION OF HAWTHORN FLOWERS OF SANGUINEAE SARG. SECTION
N.V.Sydora, А.М.Kovalyova, Yu.N.Avidzba, А.M.Коmissarenko
Порівняльне хімічне дослідження жирнокислотного складу квіток глодів секції Sanguineae sarg.
Н.В.Сидора, А.М.Ковальова, Ю.Н.Авідзба, А.М.Комісаренко
Сравнительное химическое исследование жирнокислотного состава цветков боярышников секции Sanguineae sarg.
Н.В.Сидора, А.М.Ковалева, Ю.Н.Авидзба, А.Н.Комиссаренко

THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF VOLATILE COMPOUNDS OF THE HERB OF DAHLIA NYMPHAEALES OF KEN’S FLAME CULTIVAR
N.I.Ilyinska, T.M.Gontova, Ya.S.Kryukova
Якісний склад та кількісний вміст летких сполук трави жоржини німфейної сорту Ken’s Flame
Н.І.Ільїнська, Т.М.Гонтова, Я.С.Крюкова
Качественный состав и количественное содержание летучих соединений травы георгины нимфейной сорта Ken’s Flame
Н.И.Ильинская, Т.Н.Гонтовая, Я.С.Крюкова

IDENTIFICATION OF ADDITIONAL DIAGNOSTIC FEATURES OF THE ANATOMICAL STRUCTURE IN THE RAW MATERIAL OF PHLOMIS PUNGENS Willd.
Yu.B.Kerimov, A.S.Shukurova
Визначення додаткових діагностичних ознак анатомічної будови сировини Phlomis Pungens Willd.
Ю.Б.Керімов, А.С.Шукюрова
Определение дополнительных диагностических признаков анатомического строения сырья Phlomis Pungens Willd.
Ю.Б.Керимов, А.С.Шукюрова

THE SYNTHESIS OF NEW BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES AMONG 4-AMINO-5-ALKYL-1,2,4-TRIAZOLE(4Н)-3-YL-THIOACETANILIDES AND THEIR CHEMICAL MODIFICATION
N.B.Saidov, V.A.Georgiyants, A.M.Demchenko
Синтез нових біологічно активних речовин у ряду 4-аміно-5-алкіл-1,2,4-триазол(4H)-3-ілтіоацетанілідів та їх хімічна модифікація
Н.Б.Саїдов, В.А.Георгіянц, А.М.Демченко
Синтез новых биологически активных веществ в ряду 4-амино-5-алкил-1,2,4-триазол(4H)-3-илтиоацетанилидов и их химическая модификация
Н.Б.Саидов, В.А.Георгиянц, А.М.Демченко

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

SOME ASPECTS OF DEVELOPING THE PRODUCTION TECHNOLOGY FOR COMBINED TABLETS BASED ON B VITAMINS
T.M.Zhydkova, T.V.Кrutskykh
Деякі аспекти розробки технології отримання комбінованих таблеток на основі вітамінів групи В
Т.М.Жидкова, Т.В.Крутських
Некоторые аспекты разработки технологии получения комбинированных таблеток на основе витаминов группы В
Т.М.Жидкова, Т.В.Крутских

THE ECONOMIC SUBSTANTIATION FOR PRODUCTION OF GASTRIC TEAS AS PROMISING MEDICINES FOR TREATING GASTRO-INTESTINAL TRACT DISEASES
О.А.Kyslychenko, A.I.Fedosov, O.V.Dorovskyy, R.V.Sahaidak-Nikitiuk
Економічне обґрунтування виробництва шлункових зборів як перспективних засобів лікування захворювань шлунково-кишкового тракту
О.А.Кисличенко, А.І.Федосов, О.В.Доровський, Р.В.Сагайдак-Нікітюк
Экономическое обоснование производства желудочных сборов как перспективных средств лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
А.А.Кисличенко, А.И.Федосов, А.В.Доровской, Р.В.Сагайдак-Никитюк

THE BIOPHARMACEUTICAL STUDIES OF VALAVIR FILM-COATED TABLETS, 0.5 g
S.M.Gureyeva, A.M.Goy, Yu.A.Kondratova, O.H.Oksamytna
Біофармацевтичні дослідження препарату Валавір 0,5 г, таблетки, вкриті оболонкою
С.М.Гуреєва, А.М.Гой, Ю.А.Кондратова, О.Г.Оксамитна
Биофармацевтические исследования препарата Валавир 0,5 г, таблетки, покрытые оболочкой
С.Н.Гуреева, А.М.Гой, Ю.А.Кондратова, Е.Г.Оксамитная

DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF A CARIES PREVENTIVE GEL
V.Yu.Anisimov, V.O.Gelmboldt, N.P.Polovko
Розробка складу та технології карієспрофілактичного гелю
В.Ю.Анісімов, В.О.Гельмбольдт, Н.П.Половко
Разработка состава и технологии кариеспрофилактического геля
В.Ю.Анисимов, В.А.Гельмбольдт, Н.П.Половко

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ

SUBSTANTIATION OF THE SOCIO-MEDICAL REASONABILITY OF DEVELOPMENT AND COST-EFFECTIVENESS OF “TIOTARIN” TABLETS
Sv.М.Kovalenko
Обгрунтування соціально-медичної доцільності розробки та економічної ефективності таблеток «Тіотарін»
Св.М.Коваленко
Обоснование социально-медицинской целесообразности разработки и экономической эффективности таблеток «Тиотарин»
Св.Н.Коваленко

THEORETICAL FOUNDATION OF EVALUATION OF LOGISTICS RISK IN PHARMACY
R.V.Sahaidak-Nikitiuk, O.V.Dorovskyy
Теоретичні засади оцінювання логістичних ризиків у фармації
Р.В.Сагайдак-Нікітюк, О.В.Доровський
Теоретические основы оценивания логистических рисков в фармации
Р.В.Сагайдак-Никитюк, А.В.Доровской

DETERMINATION OF PROSPECTS OF USING SINUFORTE DRUG IN THE CURRENT PHARMACOTHERAPY OF SINUSITIS AND THE MERCHANDISING ANALYSIS OF ITS PACKAGE
T.V.Diadiun, O.V.Dorovskyy
Встановлення перспективності використання препарату «Синуфорте» в сучасній фармакотерапії гаймориту та проведення товарознавчого аналізу його пакування
Т.В.Дядюн, О.В.Доровський
Определение перспективности использования препарата «Синуфорте» в современной фармакотерапии гайморита и проведение товароведческого анализа его упаковки
Т.В.Дядюн, А.В.Доровскoй

ANALYSIS OF PSYCHOSOCIAL FACTORS OF THE PHARMACIST ADAPTATION TO THE PROFESSION
N.V.Teterych
Аналіз соціально-психологічних факторів адаптації фармацевтичних працівників до професійної діяльності
Н.В.Тетерич
Анализ социально-психологических факторов адаптации фармацевтических работников к профессиональной деятельности
Н.В.Тетерич

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

THE ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTION OF COPPER NANOPARTICLES IN VITRO IN RELATION TO PATHOGENIC TEST STRAINS AND CLINICAL ISOLATES OF MICROORGANISMS – CAUSATIVE AGENTS OF INFECTIOUS AND INFLAMMATORY PROCESSES OF DIFFERENT LOCALIZATION
A.V.Rudenko, P.V.Simonov, L.S.Rieznichenko, T.G.Gruzina, Z.R.Ulberg, I.S.Chekman
Антибактеріальна та протигрибкова активність наночастинок міді in vitro щодо патогенних тест-штамів та клінічних ізолятів мікроорганізмів – збудників інфекційно-запальних процесів різної локалізації
А.В.Руденко, П.В.Сімонов, Л.С.Рєзніченко, Т.Г.Грузіна, З.Р.Ульберг, І.С.Чекман
Антибактериальная и противогрибковая активность наночастиц меди in vitro в отношении патогенных тест-штаммов и клинических изолятов микроорганизмов – возбудителей инфекционно-воспалительных процессов различной локализации
А.В.Руденко, П.В.Симонов, Л.С.Резниченко, Т.Г.Грузина, З.Р.Ульберг, И.С.Чекман

THE STUDY OF THE ANTI-EXUDATIVE ACTIVITY OF DEZAPUR ON THE MODEL OF ACUTE PULMONARY EDEMA IN RATS
O.V.Sevryukov, V.A.Volkovoy, S.V.Kolisnyk, K.M.Sytnik
Дослідження антиексудативної активності дезапуру на моделі гострого набряку легенів у щурів
О.В.Севрюков, В.А.Волковой, С.В.Колісник, К.М.Ситнік
Исследование антиэкссудативной активности дезапура на модели острого отека легкого у крыс
А.В.Севрюков, В.А.Волковой, С.В.Колесник, К.М.Сытник

SYSTEMIC PHLEBOTROPIC DRUGS IN PHARMACOTHERAPY OF CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY OF THE LOWER EXTREMITIES
D.V.Okley
Системні флеботропні препарати у фармакотерапії хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок
Д.В.Оклей
Системные флеботропные препараты в фармакотерапии хронической венозной недостаточности нижних конечностей
Д.В.Оклей