Journal of organic and pharmaceutical chemistry 2009 Volume 7 Issue 2(26)

CONTENTS

CHEMISTRY OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS AT INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY OF UKRAINIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES.M.O.Lozinsky, A.Ya.Ilchenko

3

DEVELOPMENT OF THE SULPHURORGANIC CHEMISTRY AT THE INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY OF UKRAINIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES.Yu.G.Shermolovich, V.Yu.Pashinnik

18

SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY OF CALIXARENES.L.I.Atamas, V.I.Boyko, A.B.Drapaylo, A.A.Yesypenko, O.I.Kalchenko, M.A.Klyachina, Yu.I.Matveev, S.I.Miroshnichenko, R.V.Rodik, S.A.Cherenok, V.I.Kalchenko

28

PHOSPHORYLATION OF N-PHOSPHORYL AND N-SULFONYLTRIHALOGENACETIMIDOYL CHLORIDES.P.P.Onysko, Yu.V.Rassukana, A.D.Sinitsa

37

CHEMISTRY OF FLUOROORGANIC COMPOUNDS.L.M.Yagupolsky, Yu.L.Yagupolsky, G.I.Matyushecheva

47

THE MAIN ACHIEVEMENTS OF THE ORGANIC REACTION MECHANISMS DEPARTMENT.V.I.Staninets, Yu.O.Serguchov

62

SOME ASPECTS OF CREATING PHOSPHORUS-CARBON BOND.A.N.Kostyuk, Ye.V.Zarudnitsky, A.S.Merkulov, A.M.Pinchuk

72