Journal of organic and pharmaceutical chemistry 2013 Volume 11 Issue 3(43)

 CONTENTS

THE STUDY OF COMPLEXATION OF 5,17-BIS-(N-TOLYLIMINO-METHYL)-25,27-DIPROPOXYCALIX[4]ARENE WITH BENZOIC ACIDS BY RP HPLC AND MOLECULAR MODELING METHODS 
O.I.Kalchenko, S.O.Cherenok, V.I.Kalchenko, A.V.Solovyov, V.V.Gorbatchuk

SYNTHESIS AND THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ETHYL 5-METHYL-2-(ALKYLTHIO)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATES
O.V.Tkachenko, S.V.Vlasov, S.M.Kovalenko, I.O.Zhuravel’, V.P.Chernykh

SYNTHESIS AND DIURETIC PROPERTIES OF N-ARYL-6-HYDROXY-2-METHYL-4-OXO-2,4-DIHYDRO-1H-PYRROLO[3,2,1-ij]QUINOLINE-5-CARBOXAMIDES WITH ELECTRON-ACCEPTOR SUBSTITUENTS IN THE ANILIDE FRAGMENT
I.V.Ukrainets, M.Yu.Golik, O.L.Shemchuk, V.M.Kravchenko

Synthesis of pyrazol-4-carbonitriles by thermal dehydratation of pyrazol-4-carb­aldehyde oximes
M.K. Bratenko, N.V. Panasenko, M.V. Vovk

REACTIVITY OF PHENYLANTHRANILIC ACIDS DERIVATIVES.  XXIII. SYNTHESIS AND ACID-BASE PROPERTIES OF 4,5-DYMETHOXY-N-(2´-CARBOXYPHENYL)ANTHRANILIC ACIDS
S.G.Isaev, O.M.Sviechnikova, A.O.Devyatkina, T.A.Kostina, T.N.Svyatska

«GREEN» SYNTHESIS OF ETHYL 4-HYDROXY-2-OXO1,2-DIHYDROQUINOLINE-3-CARBOXYLATES
I.V.Ukrainets, O.V.Gorokhova, X.V.Andreeva, N.Yu.Golik

CARBON-CARBON AND CARBON-HETEROATOM CONJUGATE ADDITION OF N-SUBSTITUTED MALEIMIDES TO 4H-1,2,4-TRIAZOL-3-THIOLES, 2-AMINO-1,3-THIAZOLES, 1H-IMIDAZOLE AND 2-PHENYLINDOLIZINE CATALYZED BY LEWIS ACIDS
T.V.Matviiuk, M.V.Gorichko, C.Lherbet, M.Baltas, Z.V.Voitenko

The synthesis and investigation of vasoactive properties of new phosphorylated peptidomimetics
I.N.Iakovenko, O.I.Lukashuk, K.M.Kondratyuk, A.V.Golovchenko, V.V.Zhyrnov, V.S.Brovarets

The structure and biological properties of (4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)acetic acid and its esters
I.V.Ukrainets, O.V.Mospanova, T.V.Alexeeva

Heterocyclisation on the basis of ethyl 1-aryl-4-(bromoacetyl)-5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylates
М.А.Potopnyk, V.S.Matiychuk, М.D.Obushak

The study of the structure – anticancer activity relationship of 4-thiazolidinone de­rivatives using multivariate adaptive regression splines
О.Т.Devinyak, R.B.Lesyk

The synthesis of 1-(triethylsilyl)-3-[4-(hetaryl)phenyl]-5-(trimethylsilyl)penta-1,4-diyn-3-ols
Iaroslav Baglai, Valérie Maraval, Z.V.Voitenko, Yu.M.Volovenko, Remi Chauvin

One-pot synthesis of the substituted imidazolidin-2-ones with participation of thio­barbituric acid, ureas and arylglyoxals
N.M.Коlos, L.L.Zamigaylo, N.V.Chechina

НОВИЙ СТЕРОЇДНИЙ ГЛІКОЗИД СУПЛІДЬ ALLIUM CYRILLII

New steroidal glycoside of Allium Cyrilіlii racemes
N.V.Tolkachova, O.S.Shashkov, V.Ya.Chyrva