Journal of organic and pharmaceutical chemistry 2015 Volume 13 Issue 3 (51)

 CONTENTS 

THE RESERVED-PHASE HPLC STUDY OF THE COMPLEXATION OF 5,17-BIS-(N-TOLYLIMINO-METHYL)-25,27-DIPROPOXYCALIX[4]ARENE WITH AROMATIC CARBOXYLIC ACIDS

O.I.Kalchenko, A.V.Solovyov, V.I.Kalchenko

THE SYNTHESIS AND ANALGESIC PROPERTIES OF N-(BENZYL)-2-HYDROXY-9-METHYL-4-OXO-4Н-PYRIDO[1,2-a]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDES

I.V.Ukrainets, T.V.Alexeeva, O.O.Davidenko, V.V.Grinenko

THE SYNTHESIS OF 4-THIAZOLIDINONE DERIVATIVES USING 2-(4-R-2-FORMYLPHENOXY)-N-(R’-PHENYL)ACETAMIDES AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY

S.M.Golota, K.E.Danylyuk, T.I.Yushchenko, N.I.Voloshchuk, O.V.Bilyk, R.B.Lesyk

THE SYNTHESIS OF 6-R-2,2,4-TRIMETHYL-1,2-DIHYDROQUINOLINE- AND 6-R-4-R’-2,2,4-TRIMETHYL-1,2,3,4-TETRAHYDROQUINOLINE-8-CARBOXYLIC ACIDS – THE STRUCTURAL ANALOGUES OF HELQUINOLINE
S.M.Medvedeva, M.E.Plaksina, Kh.S.Shikhaliev

N-ACYLATION OF AMINO-9,10-ANTHRAQUINONES BY THE SYSTEM OF STRONG CARBOXYLIC ACID – AMMONIUM THIOCYANATE
V.I.Zvarych, M.V.Stasevych, V.V.Lunin, V.P.Novikov, M.V.Vovk

THE SYNTHESIS AND THE ANTITUBERCULAR ACTIVITY OF 1-BENZYL-4-HYDROXY-2-OXO-1,2,5,6,7,8-HEXAHYDROQUINOLINE-3-CARBOXAMIDES
O.O.Davidenko

THE SYNTHESIS, COMPUTER PREDICTION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY AND THE ACUTE TOXICITY OF 1-Ar-4-R-[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-a] QUINAZOLIN-5(4H)-ONES
S.Yu.Danylchenko, O.G.Drushlyak, S.M.Kovalenko

THE ALKYLATION REACTION OF AROMATIC ACIDSHYDRAZIDES WITH (±)-CIS-3-DICHLOROMETHYL-1,2,2-TRIMETHYLCYCLOPENTANCARBOXYLIC ACID
Ye.O.Tsapko

THE STUDY OF DEGRADATION PRODUCTS OF CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE BY THE METHOD OF LIQUID-MASS SPECTROSCOPY IN DRUGS FOR INJECTION

V.A.Khanin, O.O.Moiseiev, N.B.Goncharova, O.M.Kotenko

THE SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF 2-(5-METHOXYPHENYL-1H-1,2,4-TRIAZOLE-3-YLTHIO) ACETONITRILES AND THEIR IMINOETHERS
Yu.G.Sameluk, A.G.Kaplaushenko

Interaction between palladium(II) ions and asparagine in aqueous solutions
O.M.Kozachkova, I.P.Kutsenko, N.V.Tsarik, V.I.Pekhnyo

A convenient approach to the synthesis of substituted 2-(methylamino)quinoline-3-carboxamides
L.V.Muzychka, O.B.Smolii, I.I.Biletskiy, O.M.Vasilenko