Journal «Social Pharmacy in Health Care» №2, 2015

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА І ФАРМАЦІЯ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

СТРАТЕГІЇ ПОЛІПШЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПАЦІЄНТІВ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА РІВНІ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
О. З. Децик, І. В. Стовбан, А. М. Яворський, М. І. Яворський
Стратегии улучшения удовлетворенности пациентов качеством медицинского обслуживания на уровне учреждения здравоохранения
О. З. Децик, И. В. Стовбан, А. М. Яворский, М. И. Яворский
Strategies of the patient’s satisfaction improvement at the level of healthcare institutions
O. Z. Detsyk, I. V. Stovban, A. M. Jaworskiy, M. I. Jaworskiy

ВПЛИВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
В. І. Клименко, О. С. Пушина
Влияние ресурсного обеспечения на эффективность профилактических мер предупреждения болезней системы кровообращения на первичном уровне медико-санитарной помощи
В. И. Клименко, О. С. Пушина
The impact of the primary medical care resource provision on prevention of circulatory system diseases
V.I.Klimenko, O. S. Pushina

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВИМИ УШКОДЖЕННЯМИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЗА ТРИВАЛІСТЮ ПЕРІОДУ ДО НАСТУПНОЇ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ
О. М. Очередько, Н. М. Кізлова
Оценка эффективности программы реабилитации пациентов с эрозивно-язвенными поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки по длительности периода до следующей госпитализации
А. Н. Очередько, Н. Н. Кизлова
Efficacy assessment of rehabilitation program to patients with duodenum and gastric ulcers by period to recurrent hospitalisation
O. M. Ocheredko, N. M. Kizlova

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В. А. Огнев
Методологічні основи вивчення якості життя
В. А. Огнєв
The methodological basis of studing the life quality
V. A. Ognev

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ВИЗНАЧЕННІ ПОКАЗНИКА «ПОРІГ ГОТОВНОСТІ ПЛАТИТИ» ЗА УМОВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Г. Л. Панфілова
Разработка методологических подходов в определении показателя «порог готовности платить» в условиях реформирования системы здравоохранения и фармацевтического обеспечения населения в Украине
А. Л. Панфилова
Development of methodological approaches in determining the “threshold willingness to pay” indicator under reform of the healthcare system and pharmaceutical provision of the population
of Ukraine
G. L. Panfilova

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ
О. Б. Піняжко, О. М. Заліська
Методические подходы к проведению оценки технологий здравоохранения в Украине на основе европейской модели
О. Б. Пиняжко, О. М. Залиская
The methodical approaches to health technology assessment in Ukraine according to the european model
O. Piniazhko, O. Zalis’ka

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПТЕЧНИХ МЕРЕЖ У КРАЇНАХ З ЛІБЕРАЛЬНИМ ПІДХОДОМ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
О. А. Немченко
Систематизация опыта функционирования аптечных сетей в странах с либеральным подходом к государственному регулированию фармацевтического обеспечения населения
Л. А. Немченко
Systematization of the experience of the pharmacy chains functioning in countries with liberal approaches to state regulation of the pharmaceutical provision of the population
O. A. Nemchenko

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО системи ОХОРОНИ ПРАЦІ В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, М. В. Зарічкова, Т. О. Артюх
Современные требования к системе охраны труда в аптечних учреждениях Украины
В. М. Толочко, Т. Ф. Музыка, М. В. Заричковая, Т. А. Артюх
Modern requirements to labor protection in pharmaceutical institutions of Ukraine
V. M. Tolochko, T. F. Muzika, M. V. Zarichkova, T. O. Artukh

СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

THE STUDY OF DEVELOPMENT TRENDS OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF NEUROPROTECTIVE DRUGS IN UKRAINE
А. А. Kotvitska, І. О. Lobova
Исследование тенденций развития фармацевтического рынка нейропротекторных препаратов в Украине
А. А. Котвицкая, И. А. Лобова
Дослідження тенденцій розвитку фармацевтичного ринку нейропротекторних препаратів в Україні
А. А. Котвіцька, І. О. Лобова

МОНІТОРИНГ ВАРТОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК
О. В. Гетало, О. С. Яковлева
Мониторинг стоимости применения средств для перитонеального диализа у больных хронической болезнью почек
О. В. Гетало, О. С. Яковлева
Monitoring of the cost of medicines used for peritoneal dialysis in patients with chronic kidney disease
O. V. Getalo, O. S. Yakovleva

ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ СУЧАСНИХ ШПРИЦІВ ІН’ЄКЦІЙНИХ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
І. І. Баранова, Ю. О. Безпала
Исследование ассортимента современных шприцев инъекционных однократного применения, представленных на фармацевтическом рынке Украины
И. И. Баранова, Ю. А. Беспалая

The study of the modern disposable injection syringes assortment presented at the pharmaceutical market of Ukraine
Inna Baranova, Yulya Bespalaya