Kozyrieva Olena Vadimivna

Kozyrieva Olena Vadimivna

Address: st. O. Nevsky, 18

Phone: (057) 771-81-68

E-mail: management@nuph.edu.ua

Autobiography: Kozyrieva Olena Vadimivna (22.06.1975 Kharkiv) – Dr. of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department of Management and Administration of the National University of Pharmacy. Graduated from the Yaroslav Mudryi National Law University (1999), Kharkov State University of Economics (2000); Applicant of KhNEU (2001-2004); since 2001 works in the Ukrainian pharmaceutical academy: teacher (2001-2004), senior lecturer (2004-2005); defense of the thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.09.01 – Demography, labor economics, social economy and politics (Socio-economic orientation of the innovative development of the pharmaceutical enterprise, 2005.) Associate Professor of the Department of Management and Enterprise Economics (since 2006), Researcher degree of Doctor of Economic Sciences Research Center of Industrial Problems of NAS of Ukraine (2011-2015); defense of the dissertation for the degree of Doctor of Economics in specialty 08.00.05 – Development of productive forces and regional economy (theoretical aspects of differentiation of socio-economic development of regions in the spatial economy of Ukraine, 2016); Head of the Department of Management and Administration (since 2017).

Public activity: a member of the specialized academic council D 64.251.01 at the Research Center for Industrial Development Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine in the specialties: 08.00.03 – economy and management of national economy, 08.00.05 – development of productive forces and regional economy. Chairman of the Examination Committee of the V. N. Karazin Kharkiv National University in specialties 073 «Management», 075 «Marketing».

Monographs:

 1. Козирєва О. В.  Теорія і практика дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів: монографія. Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. 256 с.
 2. Козирєва О. В.  Проблемы и перспективы интеграции Украины в ЕС : стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – 416 с. С. 167-180.
 3. Козирєва О. В. Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України: монографія / за ред. докт. екон. наук, проф. М.О. Кизима, канд. техн.  наук, проф. І.Ю. Матюшенка – X.: ВД “ІНЖЕК”, 2014, 220 с.
 4. Козирєва О. В.  Инновационно-инвестиционное развитие современной экономики: проблемы и перспективы экономического роста: монографія / под ред. М.Н. Коростеловой, О.А. Подкопаева. – Самара: ООО «Офорт», 2014. – 536 с.
 5. Козирєва О. В.  Динамічне моделювання інноваційного розвитку підприємства : Modern problems of the economy of development in the context of the world transformational changes. Opole: The Academy of management and administration in Opole, 2014; ISBN 978-83-62683-48-2 (Paper); pp. 390, illus., tabs., bibls. C. 137-145
 6. Козирєва О. В.  Вплив асиметрії умов членства України в СОТ на її зовнішню торгівлю з країнами ЄС і митного союзу ЄвразЕС : Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. Кизима М. О., Іванова Ю. Б. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2013.- с. 186.
 7. Козирєва О. В.  Оцінка наслідків входження України до СОТ  –  ­­­­­­­X.: ВД “ІНЖЕК”, 2013. – 120 с.
 8. Козирєва О. В.  Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: монография / Под ред. д. э. н., проф. Пономаренко В. С., д. э. н., проф. Кизима Н. А., д. э. н., проф. Раевневой Е. В. – X.: ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – с. 222.
 9. Козирєва О. В.  Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств. – Х: ВД «ІНЖЕК», 2006.- 192 с.

Textbooks:

 • Посилкіна О. В.Економіка підприємства :підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак, О. В. Козирєва, П. Д. Латін. – Х. : Вид-во НФаУ; «Золоті сторінки», 2006. – 488 с.

Tutorials:

 1. Козирєва О. В.  Економічний аналіз. Частина 1. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів /  О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна, Я.М. Деренська – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 142 с.
 2. Козирєва О. В.  Конкурентоспроможність. Частина 1: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів/  О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна, О.В. Доровський – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 180 с.
 3. Козирєва О. В.Рабочая тетрадь по экономике: учебное пособие по экономике для студентов дневной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 7.12020101 “Фармация”/ О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна .- Х.: Изд- во НФаУ. – 2014 . – 109 с.
 4. Козирєва О. В.  Практикум з економіки підприємства : навчальний посібник / О.В. Козирєва,  О.В. Посилкіна, О.В. Доровский, Г.В. Кубасова . –  Х. : Вид-во НФаУ, «Золоті сторінки», 2008 – 208 с.
 1. Guidelines :
 1. Козирєва О.В. Методологія і організація наукових досліджень: методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю Публічне управління та адміністрування освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент денної та заочної форм навчання./ О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2018.- 30с.
 2. Козирєва О.В.  Методологія і організація наукових досліджень: методичні рекомендації щодо практичної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент денної та заочної форм навчання./ О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 47 с.
 3. Козирєва О.В. Вступ до фаху: методичні рекомендації щодо самостійої роботи за освітньою программою «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. / О.В. Козирєва,О.В. Посилкіна– Х.: Вид-во НФаУ,2017. – 46.
 4. Козирєва О.В. Виробнича практика виробничо-прикладного спрямування: методичні рекомендації до проходження виробничої практики виробничо-прикладного спрямування для здобувачів вищої освіти за спеціальністю Публічне управління та адміністрування освітньої програми Адміністративний менеджмент./ О.В. Козирєва , І.А. Попова , С.І. Страпчук – Х.: Вид-во НФаУ. –  2017. – 52с.
 5. Козирєва О.В. Виробнича практика науково-дослідного спрямування: методичні рекомендації до проходження виробничої практики науково-дослідного спрямування здобувачами другого рівня вищої освіти освітньої програми Адміністративний менеджмент/) О.В. Козирєва,  С.В. Васильєв, О.С. Телепнєва – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017. – 42 с.
 6. Козирєва О.В. Виробнича переддипломна практика: методичні рекомендації до проходження виробничої переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент /  О. В. Козирєва, Н. В. Демченко, Д. Р. Зоідзе. –  Харків : Вид-во НФаУ, 2017. –  68 с.
 7. Козирєва О.В. Магістерські роботи: методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою Адміністративний менеджмент спеціальність 074 (281) Публічне управління та адміністрування./ О. В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 38с.
 8. Козирєва О.В. Правові засади адміністративної діяльності: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Публічне управління і адміністрування освітньої програми Адміністративний менеджмент всіх форм навчання ./ О.В. Козирєва, С.В. Васильєв –Х.: НФаУ,2017. – 49 с.
 9. Козирєва О.В. Методологія і організація наукових досліджень: методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Адміністративний менеджмент денної та заочної форм навчання./ О.В. Козирєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2017.- 33с.
 10. Козирєва О.В. Економіка, планування і організація хіміко-фармацевтичного виробництва: методичні рекомендації щодо практичної роботи студентів за освітньою програмою «Технологія фармацевтичних препаратів». Модуль I. Економіка хіміко-фармацевтичного виробництва/ О.В. Козирєва, О.В. Посилкіна, В.Г. Котлярова – Х.: Вид-во НФаУ , 2017.- 139с.
 11. Козирєва О.В. Потенціал і розвиток підприємства: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою Економіка підприємства./ О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна, Ю.С. Братішко – Х.: Вид-во НФаУ , 2017.- 156 с.
 12. Козирєва О.В. Економіка і фінанси підприємства: : методичні рекомендації до виконання практичних робіт  для студентів денної та заочної форм навчання спец. 6.030601 «Менеджмент організацій»./ Козирєва О.В. , Посилкіна О. В. , Демченко Н.В.  – Х.: Вид-во НФаУ. – 2015. – 135 с.
 13. Козирєва О.В. Конкурентоспроможність підприємства : методичні рекомендації щодо самостійної роботи  студентів спец. 8.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. / Козирєва О.В. , Посилкіна О. В., Світлична К.С., Хромих А.Г.- Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 94 с.
 14. Козирєва О.В. Потенціал підприємства: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання./ Козирєва О.В., Посилкіна О. В. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 43 с.
 15. Козирєва О.В. Конкурентоспроможність підприємства:  методичні рекомендації для виконання практичних робіт  для студентів спец. 8.03050401  «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання./ Козирєва О.В., Посилкіна О. В., Світлична К.С., Хромих А.Г.- Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 128 с.
 16. Козирєва О.В. Виробнича практика: методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентів спеціальності 8. / )  Козирєва О.В. ,Посилкина О.В., Котлярова В.Г.- Х.: Вид-во НФаУ. – 2014. – 51 с.
 17. Козирєва О.В. Економіка та організація біотехнологічного виробництва: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності «Біотехнологія»/ Козирєва О.В. , Посилкіна О.В., Сагайдак Нікітюк Р.В.– Харьков: Изд во НФаУ. – 2013 – 33 с.
 18. Козирєва О.В. Аналіз ефективності логістичної діяльності фармацевтичного підприємства: метод. рек. до викон. контр.  робіт для студ. спец. 8.03060107 «Логістика» заоч. форми навч. / Козирєва О.В. , Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р.В.– Х.: НФаУ, 2013. – 24 с.
 19. Козирєва О.В. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: метод. рек. до викон. контр. робіт для студ. спец. «Економіка підприємства» заоч. форми навч. / Козирєва О.В. , Посилкіна О. В. – Х.: НФаУ, 2013. – 32 с.
 20. Козирєва О.В. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)») / О.В. Козирєва , Н.О. Кондратенко Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2012. – 50 с.
 21. Козирєва О.В. Аналіз логістичної діяльності фармацевтичного підприємства: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 7.050107 «Менеджмент організацій» денної форми навчання / О.В.  Козирєва , О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак – Х.: Вид-во НфаУ, 2012. -68.
 22. Козирєва О.В. Операційний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Операційний менеджмент»  (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізація «Логістика») /  Козирєва О.В. – Харків: ХНАМГ, 2011 – 73 с.
 23. Козирєва О.В. Економіка підприємства: методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / О.В. Козирєва , О.В. Посилкіна, Г.В. Кубасова – Х.: Вид-во НфаУ, 2009. -180 с.
 24. Козирєва О.В. Внутрішній економічний механізм підприємства : методичні. рекомендації до проведення практичних занять для студентів спеціальності 7.050107 «ЕП» та 7.050108 «М» денної та заочної форми навчання/ О.В. Козирєва , В.І. Оспіщев, Д.О. Пруненко – Х.: Вид-во НФаУ, 2008 р. – 80 c.
 25. Козирєва О.В. Операційний менеджмент: методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Операційний менеджмент»  (для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050200 – Менеджмент організацій») /  Козирєва О.В. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 43 с.
 26. Козирєва О.В. Економічний аналіз: метод. рек. до виконання та оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”/ Козирєва О.В., Посилкіна О. В. – X.: Вид-во НФаУ, 2006 – 44 с.
 27. Козирєва О.В. Економічний аналіз: метод. реком. до викон. контр. робіт для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050107 «Економіка підприємства» та 7.050108 «Маркетинг»/  Козирєва О.В., Посилкіна О. В.  – Х.: Вид-во НФаУ. – 2006. – 52 с.
 28. Козирєва О.В. Економічний аналіз. Ч. І. Теорія економічного аналізу : метод. реком. до самост. роботи для студ. спец. 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050108 “Маркетинг” ден. форми навч./  Козирєва О.В., Посилкіна О. В. ,Жуков П.П. – X.: Вид-во НФаУ, 2006. – 52с.
 29. Козирєва О.В. Техніко-економічна навчальна практика: метод. рек. до проходження техніко-економічної навчальної практики зі спеціальностей 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050108 “Маркетинг”/ Козирєва О.В., Посилкіна О. В. – X.: Вид-во НФаУ, 2005. – 36 с.
 30. Козирєва О.В. Економіка підприємства: метод.  рек. до самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050108 “Маркетинг” / Козирєва О.В., Посилкіна О. В., Жуков П.П. – X.: Вид-во НФаУ, 2005. – 88 с.
 31. Козирєва О.В. Переддипломна практика: метод. рек. до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства” / Козирєва О.В., Посилкіна О. В. – Х. : Вид-во НФаУ. – 2005. – 48 с.
 32. Козирєва О.В. Економіка підприємства: метод. рек. та контрольні завданння для студ. Спец. 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050108 “Маркетинг” заочної форми навчання / О.В. Козирєва , Посилкіна О. В., Сагайдак Р.В., Єгорова О.Ю.- Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 64 с.
 33. Козирєва О. В. Економіка підприємства : метод. рек. щодо виконання практичних робіт для  студ. денної та заочної форм навчання зі спец. 7.050107 «Економіка підприємства» та 7.050108 «Маркетинг» / О. В. Козирєва, Посилкіна О.В., Жуковіна О.В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 156 с.
 34. Козирєва О.В. Техніко-економічна виробнича практика: метод. рек. до проходження техніко-економічної виробничої практики зі спец. 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050108 “Маркетинг”/ Козирєва О.В., Посилкіна О. В., Сагайдак Р.В., Єгорова О.Ю. – X.: Вид-во НФаУ, 2004. – 40 c.

Disciplines taught by the doctor of sciences: Methodology of scientific research, Project management, Investment management, Insurance management, Corporate management, Enterprise potential management.

Hobbies: travel, sports, cinema.