2010 (textbooks, manuals, lectures)

Manual to practical classes in first medical aid : textbook / B. B. Samura, I. V. Kireyev, B. A. Samura, V. F. Chernykh, L. M. Chernovaty, M. R. Plotkin. – Kharkiv : NUPh, 2010. – 180 p.

Analitical chemistry. Part II. Quantitative analysis : the manual for foreign students of pharmaceutical higher school and pharmaceutical departments of medical higher schools of the III-IV accreditation levels / V. V. Bolotov, O. M. Svechnikova, T. A. Kostina, S. V. Kolisnyk, T. V. Zhukova, K. V. Dynnyk, M. A. Zarechensky, O. Ye. Mykytenko, L. Yu. Klimenko. – Kharkiv : NUPh, 2010. – 160 p.

Clinical pharmacy : educational and methodological manual : manuаl for students of higher schools / I. A. Zupanets, I. S. Chekman, S. B. Popov, S. V. Nalyotov, V. V. Propisnova, N. P. Bezugla, T. S. Sakharova, S. V. Misyuryova, Ye. F. Grintsov, S. K. Shebeko, I. A. Otrishko, L. V. Brun, S. M. Zimin, O. O. Tarasenko, O. O. Andreeva, K. M. Tkachenko, O. G. Kolousova, T. Yu. Nebesna. – Kharkiv : NUPh Golden Pages, 2010. – 184 p.

Collected test problems on Physical and colloidal Chemistry : training appliance for the students of high pharmaceutical educational institutions / V. I. Kabachny, L. D. Gritsan, L. K. Osipenko, T. А. Tomarovskaya, Ya. А. Labuzova, V. Р. Kolesnik, M. N. Ivashura. – Kh. : NРhaU Publishing House, 2010. – 204 p.

Hygiene in pharmacy : manual for practical classes and out-of-classwork for foreign students in speciality “Pharmacy” / L. S. Strelnikov, O. V. Shcherbak, O. P. Strilets, V. V. Chikitkina, G. I. Kabachny, O. S. Kalyuzhnaya, M. N. Tkach. – Kharkiv : NUPh, 2010. – 76 p.

Journal for laboratory works on biochemistry / A. L. Zagayko, L. N. Voronina, A. B. Kravchenko, M. V. Voloshchenko. – Kh. : NРhaU Publishing House, 2010. – 50 p.

Pogorely, D. Ye. Political science : workbook / D. Ye. Pogorely, Yu. Fesenko. – Kharkiv, 2010. – 76 p.

Sterile medicines and medicines requiring aseptical conditions of preparation : lectures for English students in the speciality “Pharmacy” / A. I. Tikhonov, T. G. Yarnykh, A. B. Yuryeva, Ye. A. Gaydukova , S. V. Oleynik, O. A. Kovalyova / ed. by acad. A. I. Tikhonov. – Kharkiv: NUPh, 2010. – 164 p.

Test tasks in organic chemistry for license exam “KPOK-1″ training / V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk, T. A. Kolesnikova, L. M. Shemchuk,  T. V. Shpychak, I. Ye. Bylov, O. A. Brizitskaya, O. S. Kryskiw, D. V. Levashov, P. S. Arzumanov, S. V. Vlasov. – Kharkiv: NPhaU, 2010. – 111 p.

Timaniuk, V. A. Higher mathematics : handbook for students of higher schools / V. A. Timaniuk, F. G. Dyagileva. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2010. – 128 p.

Tropical infections : synopsis of lectures to laboratory classes / I. L. Dikiy, N. I. Filimonova, M. M. Velikaya, N. E. Shevelyova, A. A. Bocharov, O. G. Geyderich. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2010. – 80 p.

Gontovaya, T. N. Pharmaceutical botany : methodical instruction for practical classes. Anatomy and morphology of the plants vegetative organs. Modul 1 / T. N. Gontovaya, V. P. Gaponenko, A. G. Serbin. – Kh.: NРhaU Publishing House, 2010. – 26 p.

Gontovaya, T. N. Pharmaceutical botany : methodical instruction for practical classes. Morphology of the generative organs and plant systematics. Modul 2. / T. N. Gontovaya, V. P. Gaponenko, A. G. Serbin. – Kh.: NРhaU Publishing House, 2010. – 25 p.

Journal for preparation to the licensed exam “Kpok-1″ on the discipline of Biological chemistry / A. L. Zagayko, L. N. Voronina, A. B. Kravchenko, M. V. Voloshchenko. – Kh. : NРhaU Publishing House, 2010. – 161 p.

Velikaya, M. M. Notebook to prepare for licensing examination “KROK-1″ in discipline “Microbiology with fundamentals of immunology” / M. M. Velikaya. – Kharkiv, 2010. – 122 p.

Continue reading >>

Print Friendly, PDF & Email