2008 (textbooks, manuals, lectures)

Botany in figures (Anatomy and morphology of organs) : text-book / T. N. Gontovaya, V. P. Rudenko, Y. S. Kichimasova, A. G. Serbin. – Kharkiv : NPhaU, 2008. – Part 1. – 51 p.

Botany in figures (Anatomy and morphology of organs) : text-book / T. N. Gontovaya, V. P. Rudenko, Y. S. Kichimasova, A. G. Serbin. – Kharkiv : NPhaU, 2008. – Part 2. – 81 p.

Jakovleva, L. V. Pharmacoeconomics : textbook for home and class studies of students of speciality 8.110201 – “Pharmacy” / L. V. Jakovleva, O. Ya. Mischenko. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 92 p.

Mnushko, Z. N. Management and marketing in pharmacyP. II. Marketing in pharmacy : text of lectures / Z. N. Mnushko, I. V. Pestun, I. V. Sofronova. – Kharkiv : PH of NUPh, 2008. – 96 p.

Mnushko, Z. N. Management and marketing in pharmacy. P. I. Management in pharmacy : texts of lectures / Z. N. Mnushko, I. V. Sofronova, I. V. Pestun. – Kharkiv : PH of NUPh, 2008. – 148 p.

Principle of the organization and economics of pharmacy. Part 2 / A. S. Nemchenko, I. V. Zhirova, V. N. Chernuha, A. I. Panfilova, S. G. Kalaicheva, S. V. Ogar, R. I. Podkolzina, G. N. Yurchenko, M. V. Podgayanaya, A. A. Surikov. –Kharkov, 2008. – 75 p.

Organic chemistry test collection : manual for the students of higher educational establishments / V. P. Chernykh, I. S. Gritsenko, L. A. Shemchuk, T. A. Kolesnikova,  L. M. Shemchuk, T. V. Shpychak, Z. I. Kovalenko, V. D. Goryachiy, I. V. Orlenko, L. I. Boriak, I. L. Starchikova, I. E. Bylov, O. A. Brizitskaya, K. M. Sytnik, S. V. Vlasov, P. S. Arzumanov. – Kharkiv, 2008. – 319 p.

Gontovaya, T. N. Anatomy and morphology of the plant vegetatives organs : methodical instruction for practical classes. Module 1 / T. N. Gontovaya, A. G. Serbin. – Kharkov : NPHU, 2008. – 12 p.

Gontovaya, T. N. Pharmaceutical botany : methodical instruction for practical classes. Module 1. Anatomy and morphology of plant vegetative organs / T. N. Gontovaya, A. G. Serbin. – Kharkiv : NPhaU, 2008. – 12 p.

Continue  reading  >>

Print Friendly, PDF & Email