Koshovyy Oleh Mykolayovych

Koshovyy Oleh Mykolayovych is a doctor of science in pharmacy, professor, a head of Department of Pharmacognosy Address: 61168, Kharkov, Valentinovska st., 4. Tel / Fax: (0572) 679208 Е-mail: gnosy@nuph.edu.ua, oleh.koshovyi@gmail.com                         Read more

Sakharova Tetiana Semenivna

Sakharova Tetiana Semenivna – Professor, Doctor of Sciences in Pharmacy, Professor of the Department of Clinical Pharmacology and Clinical Pharmacy of the NUPh Address:  Pushkinska Str., 27, Kharkiv, Ukraine, 61057 Теl.: (057) 706 30 72, (057) 706 30 76, (057) 706 30 Read more