December 13, 2011, following NUPh publications came out:

Pharmacognosy: textbook for higher school students; Фармакогнозия / Kislichenko V.S., Upyr’ L.V., Djakonova Ya. V., Kuznetsova I.Yu., Zinchenko I.G., Kislichenko A.A. Biophysics: textbook for students of higher schools; Биофизика / Timanyuk V.M., Zhiivotova V.M., Storozhenko I.P.