Teaching publication

Teaching publication

        2013 (textbooks, manuals, lectures) 2012 (textbooks, manuals, lectures) 2011 (textbooks, manuals, lectures) 2010 (textbooks, manuals, lectures) 2009 (textbooks, manuals, lectures) 2008 (textbooks, manuals, lectures) 2007 (textbooks, manuals, lectures) 2006 (textbooks, manuals, lectures) 2005 (textbooks, manuals, lectures) 2004 (textbooks, manuals, lectures) 2003 (textbooks, manuals, lectures) 2002 (textbooks, manuals, lectures) 2001 (textbooks, manuals, lectures) 2000 (textbooks, … Continue reading Teaching publication

2005 (textbooks, manuals, lectures)

A university course in pharmacokinetics : textbook / B. B. Samura, B. A. Samura, V. F. Chernykh, V. K. Lepahin, Y. F. Krylov, L. M. Chernovaty. – Kharkiv : NUPh, 2005. – 188 p. Levitin, Ye. Ya. General and inorganic chemistry : the textbook for the students of pharmaceutical universities and pharmaceutical faculties of higher medical education / Ye. Ya. Levitin,I. A. Vedernikova. – … Continue reading 2005 (textbooks, manuals, lectures)

2006 (textbooks, manuals, lectures)

Pathological physiology :the textbook for the students of higher pharmaceutical educational institutions and pharmaceutical faculties of higher medical educational institutions III-IV levels of accreditation / S. I. Kryzhna, N. M. Kononenko, I. Yu. Tishchenko, T. I. Tyupka,I.I. Shevtsov / ed. by A. I. Bereznyakova. – Kharkiv : NPhaU, 2006. – 416 p. Svetlichnaya, Y. I. Latin for … Continue reading 2006 (textbooks, manuals, lectures)

2007 (textbooks, manuals, lectures)

Grigorjewa, M. W. Deutsch fur Pharmaziefacher / M. W. Grigorjewa, W. I. Sharenkow, L. M. Protassenko. – Charkiv : NPhaU Verlag “Zoloti storinky”, 2007. – 488 S. Information Technology in Pharmacy : textbook for foreign students of medical and pharmaceutical universities / M. N. Nessonova, Yu. M. Penkin, A. A. Ryzhov, S. V. Velma. – Kharkiv; Zaporozhye : ZSMU, 2007. … Continue reading 2007 (textbooks, manuals, lectures)

2011 (textbooks, manuals, lectures)

Svetlichnaya, Ye. I. Latin for Pharmacy Students : textbook for students of higher schools / Ye. I. Svetlichnaya, І. A. Tolok, Ye. A. Volobuyeva. — Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011. — 248 p. The textbook contains information of pharmaceutical terminology, nomenclature of medicines, chemical, botanical, pharmacognosical nomenclatures, nomenclature of medicinal forms. Latin grammar presented is … Continue reading 2011 (textbooks, manuals, lectures)