Teaching publication

        2013 (textbooks, manuals, lectures) 2012 (textbooks, manuals, lectures) 2011 (textbooks, manuals, lectures) 2010 (textbooks, manuals, lectures) 2009 (textbooks, manuals, lectures) 2008 (textbooks, manuals, lectures) 2007 (textbooks, manuals, lectures) 2006 (textbooks, manuals, lectures) 2005 (textbooks, manuals, lectures) 2004 (textbooks, manuals, Read more

2004 (textbooks, manuals, lectures)

Manual to practical classes in first medical aid : textbook / B. B. Samura, V. F. Chernykh, B. A. Samura, I. V. Kireyev, L. M. Chernovaty, M. R. Plotkin / ed. by acad. B. A. Samura. – Kharkiv : NPhaU, 2004. Read more

2005 (textbooks, manuals, lectures)

A university course in pharmacokinetics : textbook / B. B. Samura, B. A. Samura, V. F. Chernykh, V. K. Lepahin, Y. F. Krylov, L. M. Chernovaty. – Kharkiv : NUPh, 2005. – 188 p. Levitin, Ye. Ya. General and inorganic chemistry : the textbook for the students of Read more

2006 (textbooks, manuals, lectures)

Pathological physiology :the textbook for the students of higher pharmaceutical educational institutions and pharmaceutical faculties of higher medical educational institutions III-IV levels of accreditation / S. I. Kryzhna, N. M. Kononenko, I. Yu. Tishchenko, T. I. Tyupka,I.I. Shevtsov / ed. by Read more

2007 (textbooks, manuals, lectures)

Grigorjewa, M. W. Deutsch fur Pharmaziefacher / M. W. Grigorjewa, W. I. Sharenkow, L. M. Protassenko. – Charkiv : NPhaU Verlag “Zoloti storinky”, 2007. – 488 S. Information Technology in Pharmacy : textbook for foreign students of medical and pharmaceutical universities / M. N. Nessonova, Read more

2008 (textbooks, manuals, lectures)

Botany in figures (Anatomy and morphology of organs) : text-book / T. N. Gontovaya, V. P. Rudenko, Y. S. Kichimasova, A. G. Serbin. – Kharkiv : NPhaU, 2008. – Part 1. – 51 p. Botany in figures (Anatomy and morphology of Read more

2009 (textbooks, manuals, lectures)

Levitin, Ye. Ya. General and inorganic chemistry : the textbook for students of higher schools / Ye. Ya. Levitin,I. A. Vedernikova. – Kharkiv : Publishing House of NUPh : Golden Pages, 2009. – 360 p. Bondar V. S. Toxicological chemistry : Schemes and tables Read more

2010 (textbooks, manuals, lectures)

Manual to practical classes in first medical aid : textbook / B. B. Samura, I. V. Kireyev, B. A. Samura, V. F. Chernykh, L. M. Chernovaty, M. R. Plotkin. – Kharkiv : NUPh, 2010. – 180 p. Analitical chemistry. Part II. Read more

2011 (textbooks, manuals, lectures)

Svetlichnaya, Ye. I. Latin for Pharmacy Students : textbook for students of higher schools / Ye. I. Svetlichnaya, І. A. Tolok, Ye. A. Volobuyeva. — Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011. — 248 p. The textbook contains information of pharmaceutical terminology, Read more